آزمون تومر

آزمون تومر TOMER چیست و چه کاربردی دارد؟

در سال های اخیر، آزمون تومر به یکی از الزامات ورود به دانشگاه های ترکیه تبدیل شده است، و افرادی که قصد تحصیل در ترکیه را دارند به خصوص تحصیل به زبان ترکی، ناگزیر هستند که در این آزمون شرکت Read More