چرا زبان ترکی استانبولی را یاد بگیریم؟

چرا زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟

چرا زبان ترکی استانبولی یاد بگیریم؟ کشور ایران و ترکیه مراودات تجاری زیادی با یک دیگر دارند و با توجه به افزایش واردات از کشور ترکیه و همچنین سیل توریست از ایران به ترکیه نیاز یادگیری زبان ترکی استانبولی را Read More