ویژگی های زبان ترکی استانبولی

زمانی که روشی درست را برای یادگیری هر زبانی داشته باشید هیچ وقت یاگیری زبانی به جز زبان مادری برایتان سخت نمی شود.بسیاری از ویژگی های زبان ترکی استانبولی بسیار سازگار هستند حتی اگر احساس کنید بسیار متفاوت است و Read More