یادگیری زبان ترکی استانبولی

یادگیری زبان ترکی استانبولی چه اهمیتی دارد؟

کشور ایران و ترکیه مراودات تجاری زیادی با یکدیگر دارند و با توجه به افزایش واردات از کشور ترکیه و همچنین افزایش سفرهای توریستی میان ایران و ترکیه، نیاز یادگیری زبان ترکی استانبولی را افزایش می دهد. چه در ایران Read More